- et fort i Københavns Landbefæstning

 

Garderhøjfortets konstruktør var et meget spændende menneske. Det fremgår af den nekrolog, som Oberstløjtnant V.E.Tychsen skrev i Vort Forsvar den 24. Maj 1903.

"Hæren har mistet en dygtig Officer og Forsvarssagen en trofast Ven, idet Oberst i Ingeniørkorpset E.J.Sommerfeldt den 18de April afgik ved døden i Algier, i hvis milde Klima han forgæves havde søgt Lindring for den Brystsygdom, der ifjor sommer kastede den ellers saa virksomme Mand paa Sygelejet og standsede ham i Udøvelsen af den Gerning, som han i over 40 Aar havde viet sine bedste kræfter.

Sommerfeldt stammer fra Jylland, hvor han fødtes i Randers den 5te februar 1842. Som 17-aarig Yngling traadte han ind i det Kongelige Landcadetkorps, men dette ophævedes allerede to Aar efter, og han blevda 1ste November 1861 udnævnt til Sekondløjtnant af Fodfolket, i hvilket han ansattes først ved 3die og senere ved 6te Btaillon. I Foraaret 1863 indtraadte han paa den Kongelige militære Højskole for at søge uddannelse til de specielle Vaaben. Undervisningen ophørte her under krigen 1864, for at Lærere og Elever kunne afgaa til Tjeneste ved Hæren. Sommerfeldt kom til 11te Regiment og deltog i Fægtningen ved Vejle 8de Marts. Efter Krigens ophør fortsatte han sin uddannelse paa Højskolen, som han, efter at have bestaaet de forskellige Prøver med et særdeles godt resultat og efter ifølge Hærloven af 1867 at være bleven forfremmet til Premierløjtnant, forlod i Foraaret 1868 som Ingeniørofficer.

Sin praktiske tjeneste ved Ingeniørkorpset begyndte Sommerfeldt ved 1ste Ingeniørbataillon, hvor han særlig havde Lejlighed til at sætte sig ind i Telegrafkompagniets Virksomhed, hvad der foran-ledigede, at han i 1871 blev Medlem af en under Marineministerietnedsat Kommission til Udarbejdelsen af Forslag til et for Flaade og Hær fælles Signalsystem. Samme Aar forlod han imidlertid Troppetjenesten og overgik til Bygningstjenesten, hvor han ansattes ved 1ste Ingeniørdirektion, men her forblev han dog kun til 1873, idet han, som da var bleven forfremmet til Kaptejn, bestemtes til at tage Arv efter afdøde Kaptejn O.Larssen som Lærer i Civilbygningskunst i Officersskolens ældste Klasse. Denne Stilling beklædte han i 10 Aar1874-84, og han var samtidig Chef for Ingeniørkorpsets Reservekompagnier. Som Lærer forfattede han flere Lærebøger, hvoraf hans "Forelæsninger over Husbygningskunst" udkom i Trykken. Et af ham opfundet Lønskriftsystem afløste i 1883 det tidligere anvendte, mindre paalidelige System og benyttes endnu i Hæren.

I Tiaaret fra Midten af Ottierne til Midten af Nitierne, i hvilket Sommerfeldt forfremmedes først til Oberstløjtnant (1885) og senere til Oberst (1890), falder hans Hovedvirksomhed som Militæringeniør, idet det overdroges ham som Chef for den i den Anledning oprettede 4de Ingeniørdirektion at lede Udførelsen af de nye Landbefæstningsanlæg ved Kjøbenhavn. Det var en stor og vanskelig Opgave, der saaledes stilledes ham; thi dels medførte de politiske Forhold herhjemme en stykkevis Udførelse af Fæstningen, der ikke kunne andet end hemme Gennemførelsen af en helstøbt Plan, dels faldt Udførelsen i et Tidsrum, hvor de nyeste fremskridt paa Angrebsmidlernes Omraade vare i Færd med at bryde igennem i Udlandet. Hertil maatte der selvfølgelig tages hensyn til Anlæggenes Anordning og Indretning, hvad der ikke var saa lige en Sag, da det nye, som skulde anvendes, var uprøvet under Feltforhold, saa at Krigserfaring endnu ikke havde haft Lejlighed til at bringe Rede i de mange Ideer paa Befæstningsvæsenets Omraade, hvis Undfangelse de artilleristiske Fremskridt havde affødt. Man havde alene resultaterne fra Forsøgsskydepladserne at støtte sig til, men det maa siges, at Sommerfeldt løste den ham stillede Opgave med Omsigt og Fremsynethed. Hertil bidrog sikkert ikke lidet, at han opaa de Reiser i Udlandet, som hans Gerning medførte, stiftede nøje Bekendtskab med Cheferne for Ingeniørkorpserne i Belgien og Holland, nemlig Generalerne Brialmont og Kromhout, hvoraf førstnævnte er Skaber af Antwerpens Fæstningsværker og de nye Anlæg til Maasliniens Forstærkning, mens sidstnævnte i flere Aar forestod de i Gang værende betydelige Arbejder til Amsterdams befæstning. Det tør nok siges, at Samlivet med disse to ansete Militæringeniører har haft en frugtbringende Indflydelse paa Sommerfeldt og til en vis grad sat sit Stempel paa de Forslag til de enkelte Anlægs Udførelse, som han indsendte til højere Godkendelse, og som i alt væsentligt senere bleve fulgt ved Arbejdernes Gennemførelse. * )

Samtidig med sin tjenstlige Gerning ved Fæstningen virkede Sommerfeldt ogsaa for Forsvarssagen ved at tage ivrig Del i den under navnet "Fædrelandets Forsvar" reiste Agitation i Befolkningen, og det overdroges ham af Foreningen, som indsamlede private Midler i Forsvarsøjemed, at forestaa Anlæget af Garderhøjfortet, der efter sin Fuldførelse skænkedes Staten. Der skyldes ham endvidere, som det vil være Læserne bekendt, en række – over en Snes – oplysende og lærerige Artikler i dette Blad, særlig om de af ham ledede Anlæg, og denne Forfattervirksomhed, hvorfor Læserne sikkert havde været ham saare taknemmelige, fortsatte han saa at sige lige til han blev angreben af den Sygdom, som nu har lagt ham i Graven.

Sommerfeldt vedblev af være Chef for 4de Ingeniørdirektion, som efter Hovedarbejdernes afslutning i 1891 sammendroges med den bestaaende 2den Ingeniørdirektion, indtil 196, i hvilket Aar han overtog Kommandoen over Ingeniørregimentet, som han dog atter fratraadte i 1900, da han paany forsattes til Bygningstjenesten som Chef for 1ste Ingeniørdirektion, hvilken Stilling han beklædte ved sin Død.

I sin lange Tjenestetid har Sommerfeldt gentagne Gange været benyttet til særlige Hverv, bl.a. som Medlem af Kommissioner, der i Aarenes Løb have været nedsatte til Undersøgelse af forskellige Hæren og Forsvaret vedrørende Spørgsmaal. Men ogsaa i den civile Verden har man vidst at drage Fordel af hans Administrative Dygtighed og Indsigt i Bygningsvæsen samt paa andre Tekniske Omraader. Denne side af hans Livsgerning turde dog være af mindre Interesse for "Vort Forsvar"s Læsere, og der skal derfor her kun anføres et af de Tillidshverv, som hans Medborgere overdrog ham, nemlig at han var Medlem af Kjøbenhavns Borgerrepræsentation fra 1882-94. Han deltog fra Begyndelsen af Ottierne i det politiske Liv som formand for den nystiftede "Højres Arbejder- og Vælgerforenings" 1ste Kreds om som Medlem af denne Forenings Hovedbestyrelse.

For sin Virksomhed ved Befæstningsanlæggene belønnedes Sommerfeldt, der tidligere var udnævnt til Ridder og Dannebrogsmand, i 1893 med Kommandørkorset ad 2den Grad af Dannebrogsordenen. Han var tillige Indehaver af flere høje udenlandske Ordener."

 

*) Som en synligt bevis paa den Agtelse, som den nu 82-aarige General Brialmont har næret for Oberst Sommerfeldt og hans Gerning, skal meddeles Indholdet af et Brev, som Generalen den 5te Maj i Aar har skrevet til Oberstens Søn. Det lyder saaledes: "Efter at have overstaaet en Sygdom, under hvilken man havde forbudt mig at læse og skrive, har jeg modtaget det brev, ved hvillket De underretter mig om, at Deres Fader er afgaaet ved Døden i Algier. Denne Meddelelse har bedrøvet mig dybt; thi de Forbindelser, jeg har haft med den dygtige Ingeniør, hvis Tab De nu begræder, havde fyldt mig med den højeste Agtelse for hans Karakter og hans Evner. Hans Død er et føleligt Tab for det danske Ingeniørkorps, som han har ydet store tjenester ved at bringe til Anvendelse ved Kjøbenhavns Forsvar de seneste Fremskridt saavel med hensyn til Indretningen som til Bestykningen af Fæstninger. Modtag o.s.v."