- et fort i Københavns Landbefæstning

Fortets restaurering påbegyndt sommeren 2003

 

Garderhøjfonden har på sit Nævnsmøde den 27. Februar 2003 nedsat et Byggeudvalg bestående af de 3 Nævnsmedlemmer:

Klaus Waage Sørensen (formand)

Frederik Teisen

Henrik Heikel Vinther

med Garderhøjfortets Kommandant Peter Juul som den daglige kontakt på fortet.

Nævnet vedtog på sit møde at bemyndige Byggeudvalget til at iværksætte 1. del af restaureringsarbejdet indenfor en max. ramme på 2,7 mio. kr incl. moms.

Byggeudvalget har den 16. april 2003 indgået en Aftale om rådgivning og bistand vedr. restaureringsarbejdet med det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby.

Rådgiveren udarbejder dispositionsforslag og projektmateriale forløbig omfattende:

- Vandafledning fra jorddækkede dele af Artillerikasernen samt dennes beton- og stålkonstruktioner

- Styring af luftens fugt og temperatur i Artillerikasernen

- Nyt toilet ved vagtbygningen

Kulturarvssstyrelsen har givet tilladelse til, at der foretages en arkæologisk undersøgelse i Garderhøjfortet med henblik på at fastlægge sprængstenskappens placering.

Undersøgelsen er gennemført af Museet på Kroppedal, der har det arkæologiske ansvar for vort område, og undersøgelsen den 10. juni 2003 viste, at generelt ligger oversiden af kappen ca. 1,4 - 1,9 m nede, dog kun i 0,4 m dybde ved betonkonstruktionen omkring pansertårnet (hovedtårnet). Dybden nord for batteridækket kendes ikke fra gravning, men er ifølge gamle konstruktionstegninger ca. 0,5 m og dermed tilstrækkelig. Fylden kan beskrives som lerfyld.

COWI har til Byggeudvalget fremsendt et Dispositionsforslag for sikring af vandafledning over Artillerikasernen, dateret 22. juli 2003.

Udførelsen af Vandafledning Artillerikasernen er planlagt til udførelse i September-Oktober 2003.

Den længe ventede restaureringsarbejde er hermed sat i gang først og fremmest på grund af støtte fra Augustinusfonden og Realkredit Danmark fonden, fundsraising hvor såvel formændene for Garderhøjfortets Venner som Garderhøjfondens Nævn har været involveret.

Fortets restaurering videreførtes i sommeren 2005

Følgende arbejder blev igangsat:

 • Dræning af graven, klik på linien og læs

 • Restaurering af den halve strubefacade af artillerikasernen

 • ------------------------------------------ Klik på billederne for forstørring og i nederste højre hjørne for yderligere forstørring

   

  Dræning af graven - Retablering af det åbne omfangsdræn

  Graven foran infanterikasernen og retiraderne har længe trængt til en reparation af kørevejen, der er hullet og meget pløret efter kraftig regnskyl.
  For at undgå "midlertidige" løsninger, der senere skal fjernes igen for at få historisk mere korrekte løsninger, er der foretaget en sammenligning af de faktiske forhold på stedet med tegningsmateriale og gamle fotografier, eksempelvis et fotografi af fortkærnens strubefacade, Guide til Københavns Befæstning side 165.
  I maj måned 2005 er en stor del af gravens omfangsdræn kommet til syne efter fjernelsen af det jord, der i mange år har skjult denne gamle granit-rende. Bedst bevaret er den del, der løber langs retiraderne i den østlige flankekrav

  mens stensætningen er fjernet - enten stjålet eller genbrugt - langs fodfolkskasernens facade.

  Der har oprindeligt i graven været et åbent omfangsdræn 1½ m fra kontreskarpemurene (udvendige side af graven), mens den langs artillerikasernen har ligget ca. 1½ m fra facaden (indvendig side af graven).
  Ved dobbeltkaponieren har den haft afløb til diamantgraven. Afløbet ses som en betonreparation i østsiden. Diamantgraven har løbet helt rundt om kaponieren, men er delvis opfyldt, antagelig i forbindelse med etablering af nedkørselsrampen.
  Ved kaponieren mod NV findes to indløb. Det ene mod øst et (oprindeligt?) overløb med V-formet betonoverflade. Det andet mod syd tydeligt brudt ned, repareret med cement, men stadig i funktion.
  Ved kaponieren mod NØ findes ligeledes to indløb: mod vest et originalt udseende overløb med V-form og mod syd en tydeligvis senete betonlukning.
  I gravens østlige løb viser tegningen et afløb/tilløb mod øst lige nord for retiraderne. Ved eftersyn på fortet findes en tilsyneladende uforklarlig niche i muren

  men ingen rester af rendestenen. Ved nærmere eftersyn ses, at nichens bund er opfyldt med en ringere og senere tilføjet betonmasse. I det nordligste retirade er en udslagsbrønd i gulvet, Ved eftersyn i brønden findes et indløb fra nichen. Overfladevandet har således gennem en opsamlingsgrav i mur-nichen fået forbindelse med kloakaffald fra retiraderne.

  Afvandingen af graven er således oprindelig sket ved hjælp af dette åbne omfangsdræn med afløb til såvel diamantgrave som retiradeudløb.
  Det bliver spændende at se, om restaureringen af dette omfangsdræn med nedsætning af granitsten på de strækninger, hvor de mangler, vil medføre at afvandingen af graven efter perioder med regn nu kan virke tilfredsstillende.
  Retableringen af omfangsdrænet langs strubefacaden til dobbeltkaponieren vil først ske efter afslutningen af selve strubefacadens restaurering. Der kan pt. ikke foretages en restaurering af omfangsdrænet videre forbi dobbeltkarponieren grundet den eksisterende senere etablerede nedkørselsrampe ved den nye indgangsport.

   

  Det restaurerede omfangsdræn (8/7/2005)
  - fra venstre: langs fodfolkskasernen,
  - også langs fodfolkskasernen mod vest
  - dræn i vestre flankegrav mod nord
  Dræn er ikke retableret længere mod syd på grund af nedkørselsrampen


  ------------------------------------------ Klik på billederne for forstørring og i nederste højre hjørne for yderligere forstørring

   

  Restaurering af Artillerikasernens strubefacade

  I august måned 2005 påbegyndtes restaureringen af Strubefacaden med Otto Christensen & Kaj Sørensen A/S som entreprenører og COWI som rådgivende ingeniører, og på Københavns Fæstningsdag 2005
  den 25. september kunne de besøgende betragte det igangværende restaureringsarbejde.

  fra venstre:

  Hjemmeværnets Musikkorps København underholder på Fæstningsdagen.

  Artillerikasernens strubefacade samme dag.


  - Gesimsen nedtages i sin fulde længde i en mængde enkeltstykker og opsættes derefter med indlægning af langsgående armering ind i facadevæggen.
  Membranen (se Vandafledningsprojektet, klik på linien og læs) fæstnes til gesimsen af membran-entreprenøren fra 1. Restaureringsfase.

  - På facaden er der tidligere (ved opførelsen) anvendt strækmetal for at bære pudsen hen over endog meget ringe støbninger og en tilsvarende løsning vil igen være nødvendig som underlag for den nye puds, men i denne omgang udført med armeringsnet og sprøjtestøbning med beton imellem de områder, hvor betonlaget sidder fast.

  Strubefacadens udseende den 28. oktober 2005.


  Strubefacadens udseende ultimo November 2005.  De 4 østligste fag af facaden er ført tilbage til det oprindelige udseende.

  Da arbejdet med restaureringen har været mere omfattende end forudset, bliver kun de 2 østligste fag færdig pudset, men murerarbejdet afsluttes i alle 4 fag.


  Det restaurerede fag ud for Officersmessen  (Klik på billederne for forstørring og i nederste højre hjørne for yderligere forstørring)

  Dette restaureringsarbejde udførtes med støtte fra Kulturarvstyrelsen.

  11. februar 2006 når forårssolen helt ned til bunden af Strubegraven.

  ----------------------------------
  Garderhøjfonden har på sit Nævnsmøde den 26. Juni 2006 ændret sit Byggeudvalg til at bestå af de 3 Nævnsmedlemmer:

  Henrik Heikel Vinther (formand)

  Frederik Teisen

  Peter Ortmann

  med Garderhøjfortets Kommandant Peter Juul som den daglige kontakt på fortet.

  Nævnet vedtog på sit møde 11. maj 2005 at bemyndige Byggeudvalget til at iværksætte 2. del af restaureringsarbejdet indenfor en max. beløbsramme.