- et fort i Københavns Landbefæstning

Litteraturliste

Her er der mulighed for at søge  oplysninger om den omfattende litteratur, der er udgivet om Landbefæstningen i almindelighed og Garderhøjfortet i særdeleshed.  Forslag til listen modtages meget gerne (se nederst)

O. Andersen Københavns Landbefæstning 1886-1920 Krigshistorisk Tidsskrift, nr. 1 og 2 1975
O. Andersen Landbefæstningen Forlaget Sixtus 1978
O. Andersen Maginotlinien Forlaget ZAC 1980
Willy Andersen Ingeniørkorpset 1684 - 6 november - 1934 Tidsskrift for Ingeniørofficerer (særtryk) København 1934
J.J. Bahnson Forsvarsbetragtninger Særtryk af 'Vort Land' 1908
J.J. Bahnson Forsvarsvæsenets Udvikling i den sidste Menneskealder . 1896
Thøger Bang Københavns Befæstning under Svenskekrigene . 1959
J. Bergman Københavnske parker på gamle fæstningsarealer Særtryk fra Stadsingeniørens Direktorats Beretning 1963-64 1964
H.C. Bjerg Debatten om Danmarks strategiproblem 1872-76 Jyske Samlinger. Ny række X, 1. 1972
N.S.J. Bjerre Hærens afgivne Kystartilleri, Boeck, Johnstad, Møller & Hjalf, Danmarks Hær 1. bind . 1935
E. Block Kystdefensionen . 1961
A.C.L. Brandt Fæstningsartilleriets Anvendelse ved Forsvaret af Københavns Landbefæstning, specielt Nordfronten Artilleriofficersforeningen 1898
Klavs Hybel Braüner Mølleåens vand Nationalmuseet 1979
Peter Thorning Christensen Københavns Sø- og landbefæstnings historie efter 1858 Kongens og Folkets København gennem 800 år, Københavns Universitet 1996
Peter Thorning Christensen Lyngby-Bogen 2003. 11 millioner kubikmeter vand. Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 2003
Peter Thorning Christensen Lyngby-Bogen 2008. Nordfronten af Københavns Befæstning. Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 2008
E. Dalberg Befæstningsanlæg i Gentofte Kommune Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 4. 1941
Poul Dedenroth-Schou Garderhøjfortet Vaabenhistoriske Aarbøger XXII 1976
A. Fraenkel Kjøbenhavns Befæstning, 2det forøgede Oplag Otto B. Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1890
Ole L. Frantzen Garderhøjfortet Kommandantskabet på Jægersborg Kaserne 1984
Ole L. Frantzen og Bjørn A. Nielsen Københavns Befæstning 1886-1986 Tøjhusmuseet 1986
H. Frobenius Københavns nye Befæstningsanlæg, Publ. i 'Jahrbuch für die Deutsche Armee und Marine' Bd. 90, 1894 Forlaget ZAC 1967
L.A. Grønvold Forsvarsbogen. Anden reviderede Udgave. Trykt som Manuskript Kr. Eriksens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn 1912
H.E.B. Gyller Kystbefæstningen 1932-1957 Tidsskrift for Søvæsen, november 1957 1957
J. Haase Den nøgne sandhed om Kjøbenhavns Landbefæstning . 1913
Niels Ulrik Kampmann Hansen Befæstningsanlæg i Gentofte Lokalhistorisk Forening i Gentofte Kommune 2007
Harald Harboe En Soldats optegnelser fra Garderhøjfortet Garderhøjfortets Venner 1997
Lasse Harkjær Vi affyrede begge kanoner med få sekunders mellemrum Garderhøjfonden

Kan købes på Garderhøjfortet.

September 2000
C.C. Haugner Forsvarssagens Kærne. En historisk-politisk Fremstilling af Fæstningssagens Udvikling gennem hundrede Aar . 1907
E. Housted Befæstningsanlæg i Dragør Kommune Arbejdsgruppen til bevaring af Københavns Befæstning 1980
A.N. Hvidt Befæstningsanlæggene i Gladsaxe Kommune Historisk Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 1968
A.N. Hvidt Københavns Befæstning 1886-1962 Historiske meddelelser om København, Årbog 1964
A.N. Hvidt Københavns Nordfront Artikler i Lyngby-Bogen 1960
A.N. Hvidt Vestvolden Historisk selskab for Glostrup, Brøndbyerne, Herstederne og Vallensbæk 1965
J. Johansen De militære, strategiske Overvejelser angaaende Danmarks Forsvar i tiden 1864-1922 Det Krigsvidenselskabelige Selskab 1871 - 31.oktober - 1946 1946
H. Jungstedt Krigsvæsenets tekniske udvikling i det nittende Aarhundrede Gyldendal 1925
V.A.C. Klein Forsvarssagen efter Krigen 1864. Militærpolitiske og strategiske Betragtninger indtil 1909 . 1915
Klingpor-Bentzen Festskrift ved 1. Artilleribatalion - Kystartilleriregimentets - Jubilæum 1867-1917 Kystartilleriforeningen 1917
Helge Klint Den danske Hær, bind IV og V Forlaget Sixtus 1978
A. Klixbüll Fæstningen København fra Absalons Tid til vore dage Artikler i Pioneren 1925
L. Kofoed Nogle oplysninger om det i 1885-86 udarbejdede forslag til en befæstning af København Militært Tidsskrift 1886
H. Lütken Fæstningsartilleriet Steen Hasselbalchs Forlag 1920
Johan Nicolai Madvig Den frivillige Selvbeskatning til Fædrelandets Forsvar og det første Fort ved Kjøbenhavn . 1885
Bjørn Nielsen Fra ide til virkelighed Forlaget Sixtus 1979
J. Damkjær Nielsen Batteritoget - det danske jernbaneskyts Dansk Artilleri-Tidsskrift, nr. 2 og 3 1967
S.B. Nielsen Fra Fort til Oliehavn, Træk af Prøvestensfortets historie FOU Bladet, nr. 7, 11. årgang, juli 1952 1952
S.B. Nielsen Københavns Landbefæstning Turistforeningen for Danmark, Årbog 1954
Wilh. Nissen Beretning om Selvbeskatningens Virksomhed Fædrelandets Forsvar 1889
A.G. Nyholm Historiske Oplysninger om Foreningen 'Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme' Fædrelandets Forsvar 1902
E. Rambusch Vort Værn. En fremstilling af Forsvarssagens Udviklingshistorie fra 1850-1884 . 1885
H.U. Ramsing Lærebog i Krigsbygningskunst Hærens Officersskole 1914
V. Tobiesen De projekterede Befæstninger om Kjøbenhavn paa Sjællandssiden . 1883
Tuxen Historisk udvikling af befæstningsspørgsmålet efter 1864 Militært Tidsskrift, 15 årg. s. 493-533 1886
V.E. Tychsen Krigsbygningskunsten og Fæstningskrigens Udvikling fra de ældste Tider indtil vore Dage, Bd. II. Fra det riflede skyts indførelse (1860-1892) . 1893
Erik Wassard Vestvolden, Fra fæstning til naturpark Hernovs Forlag 1982
D.A. Wieth-Knudsen Det sidste halve Aarhundredes permanente Befæstning Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1939
Richard Willerslev Danmarks største arbejdsplads, Opførelsen af Københavns Landbefæstning 1886-93 Amadeus/Lokalhistorie 1986
Tom Wisman Trekroner, Et søforts historie 1787 - 1996 Steel & Stone 1996
Tom Wisman Vestvolden. Fra fæstningsværk til idyl Steel & Stone 2005
. Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945, En statusrapport Miljøministeriet 1990
. Forsvarskommisionens forskellige Forslag om Københavns Befæstning Krig & Fred, Nordisk Illustreret Tidende, 6. Aarg. nr. 1 1909
. Fortet paa Garderhøjen, En beretning fra grundstensnedlæggelsen 27. marts 1886 Garderhøjfortets Venner 1997
. Fæstnings- og Stillingskrig Lærebog for Officersskolen (Eggers) 1927
. Fæstningsartilleriregimentet 1895-1920 Dansk Artilleri-Tidsskrift, side 74 1920
. Fæstningsartilleriregimentets Dødsdom Dansk Artilleri-Tidsskrift, side 4 1920
. Fæstningsartilleriregimentets Ophævelse Dansk Artilleri-Tidsskrift, side 173 1919
. Garderhøjfortets Overlevering til Krigsbestyrelsen den 27nd August 1886 Garderhøjfortets Venner 1997
. Guide til Københavns Befæstning Skov- og Naturstyrelsen 1996
. Haandbog for det danske Artilleri. Positionsartilleriets Materiel 1881 - 1900 .
. Hovedplan for etablering af Fæstningsoversvømmelserne ved København Den kommanderende General i 1. Generalkommandodistrikt 1910
. Kjøbenhavns Befæstning Salmonsens Konversationsleksikon, bind 14, s. 72 1923
.. Kort Beskrivelse af de nye Befæstningsanlæg ved Kjøbenhavn. Hermed 3 Planer Ingenieurkorpset 1889 / Forlaget ZAC
. Lærebog for Artilleriets Befalingsmandsskoler, Bind 1 Kystartilleriet 1911
. Lærebog i permanent Befæstning og Fæstningskrig, 1893 Forlaget ZAC 1967
. Lærebog om Befæstningsanlæggene i Danmark 1911 (Fortrolig) Forlaget ZAC 1969
. Oversigt over og Beskrivelse af dansk Fæstningsskyts Kommandanten i København 1912
. Reglement for Haandtering af Fæstningsartilleriets Materiel . 1914
. Sange Fra Garderhøjfortet Garderhøjfortets Venner 1997
. Soldaterliv på Garderhøjfortet, 2 beretninger fra soldaterlivet under Første Verdenskrig Garderhøjfortets Venner 1997
. Taarnkonstruktionerne for Kjøbenhavns Landbefæstning Wassmanns Bogtrykkeri, København 1905
. Københavns befæstning og forsvarssagen i tidsrummet 1865-1922 Litteraturfortegnelse af P.I.Liebe og E.Borgstrøm Det kongelige Garnisonsbibliotek 1977


Senest opdateret januar 2009
Af Palle Jørsboe

Forslag til nye titler i litteraturfortegnelsen:

Forfatter
Bogtitel
Forlag
Udgiver
Udgivelsesår
Emne
Bemærkninger

Indsendt af

Navn:
e-mail:

 

Forslag til litteraturlisten kan også sendes til webmaster@garderhoej.dk